Przedszkole nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole66.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np.nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Obsługa osób słabosłyszących Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-11-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Mandziuk-Polenceusz,
Mandziuk-Polenceusz.DorotaEleonora@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 7986808.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Łącznej 1-5 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: posiada wjazd dla wózków, ale drzwi są za wąskie.
Do wejścia do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla wózków. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
W Przedszkolu nie zatrudnia się ochrony, wszyscy pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem osób przebywających w budynku.

W Przedszkolu nie ma sekretariatu, pisma do jednostki składa się w gabinecie intendenta lub bezpośrednio w gabinecie dyrektora, które znajdują się na parterze budynku. W budynku brak windy. Na I piętrze znajdują się wyłącznie pomieszczenia gospodarcze.
Sale dla dzieci nie są dostępne dla osób na wózkach. Sale opatrzone są tabliczkami informacyjnymi z numerem grupy, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących oraz brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.
W budynku znajdują się łazienki dla dzieci przy każdej sali, dostosowane do ich wzrostu oraz cztery toalety dla pracowników. Toaleta dla rodziców dzieci i osób z zewnątrz jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunki przebywania psa w placówce są każdorazowo ustalane z dyrektorem, z założenia wymagany jest kaganiec i smycz Dostosowania Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy –niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe -niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących –niedostępne.

Schody: Klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w gospodarczej części budynku, dostęp wyłącznie dla personelu. Stopnie schodów są proste. Schody wyposażone są w poręcz.
Budynek Przedszkola nr 66 „Bajkolandia” we Wrocławiu znajduje się przy ul. Łącznej 1-5. Dojście piesze jest od ulicy Łącznej. Nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, brak sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik od ulicy Łącznej nie posiada wydzielonego pasa dla rowerzystów. Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją zaparkowania przy Łącznej. Najbliższe przystanki tramwajowy i autobusowy znajdują się w odległości 500 m: linia
tramwajowa 20, 3, 10, linie autobusowe 101, 102, 117 ,123, 137, 138, 148, 917, 923, 937, 938, 948, 958

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji strony: 2020-11-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-05